Informaţii de interes

LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP)
Lifelong Learning (formare continuă) este un concept bazat pe filozofia
“It’s never too soon or too late for learning“
Programul Comunitar Învăţare pe tot Parcursul Vieţii – Lifelong Learning Program (LLP) continuă fostele programe SOCRATES şi LEONARDO da VINCI. Programul ERASMUS, destinat învăţământului superior şi LEONARDO, destinat formării profesionale, îşi păstrează denumirea şi devin programe sectoriale ale LLP.
Experienţa dobândită ca urmare a unui stagiu de predare şi/sau formare în străinătate este o valoare în dezvoltarea individuală a fiecărui cadru didactic. Totodată, schimbul de experienţă al profesorilor şi studenţilor contribuie la crearea unui spaţiu european integrat al învăţământului superior şi la reducerea obstacolelor care există în calea mobilității profesionale în Europa.

Programul LLP asigură atât sprijin instituţional, cât şi financiar:
– Sprijinul instituţional constă în aceea că stagiile se realizează ca urmare a unui acord între două universităţi (universitatea de origine şi universitatea gazdă, precum şi între universitatea de origine şi o unitate de formare profesională: întreprindere, bancă, centru de training etc. ). Încheierea unui astfel de acord înseamnă, implicit, respectarea condiţiilor impuse de program: recunoaşterea rezultatelor perioadei de predare şi/sau de formare profesională în străinătate.
– Sprijinul financiar constă într-un grant care să ajute la realizarea stagiilor de predare şi/sau formare. Nu este vorba de o bursă care acoperă integral cheltuielile (transport, cazare, masă, cursuri, etc.), ci numai de o alocaţie care demonstrează încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene (UE) şi a guvernelor ţărilor participante la program. Banii provin atât de la bugetul statului român, cât şi de la celelalte state membre UE.

CRITERIILE DE SELECŢIE LLP/ERASMUS
Selecţia se organizează de către facultăţile care au stabilit acorduri de colaborare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ERASMUS, comunicate de Agentia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP):
– cadrul didactic sau personalul administrativ să aibă cetățenia română; pot participa la selecție și persoane din țări ale Uniunii Europene, cu condiția ca stagiul să se desfășoare în altă țară decât cea de origine
– să fie angajat al Universității Nicolae Titulescu
– să nu fi beneficiat de un alt stagiu de predare/formare LLP în Universitatea Nicolae Titulescu în anul universitar respectiv

CRITERII GENERALE DE SELECȚIE:
– pentru formare, politica UNT se axează pe cadre didactice tinere și de perspectivă, iar pentru stagiile de predare pe cadre didactice experimentate, care pot transmite partenerilor străini valoare adăugată

DOSARUL DE SELECȚIE trebuie să cuprindă
– curriculum vitae model Europass,
– scrisoare de intenție
– copie de pe cartea de identitate.

Selecţia mobilităților se face în luna martie/aprilie, iar rezultatele se transmit de către facultăți la Biroul Relaţii Publice şi Programe Internaționale, până cel târziu 30 aprilie.
Un cadru didactic poate beneficia de un singur stagiu LLP/ERASMUS pe an.

PERIOADA DE PREDARE ŞI/SAU FORMARE PROFESIONALĂ LLP
Este de maxim două săptămâni. Durata obișnuită este de 7 zile (5 zile lucrătoare), cu aproximativ 5 ore de predare/formare profesională în această perioadă.
Stabilirea duratei stagiului se face de către facultate, în funcţie de suma disponibilă şi de înţelegerile prealabile cu universităţile partenere.
Folosindu-se modalităţile de comunicare electronică (website, e-mail), cadrele didactice/personalul administrativ trebuie să se informeze din timp asupra datelor când încep şi se termină semestrele.
De asemenea, trebuie întocmit un program de predare/formare profesională, care se comunică universității partenere și trebuie aprobat și semnat, prealabil plecării, de ambele universități.
Anul LLP începe la 1 august şi se termină la 30 septembrie anul următor.
Prelungirea stagiului pe cont propriu este posibilă, cu acordul celor două universităţi.

PREGĂTIREA STAGIULUI DE PREDARE/FORMARE PROFESIONALĂ LLP
După ce au fost selectaţi, cadrele didactice sau personalul administrativ vor parcurge următoarele etape:
– discută cu responsabilul pentru relaţiile internaţionale din facultate;
– consultă site-ul universităţii la care merge;
– stabileşte, cu ajutorul responsabilului LLP din facultate, programul de predare/formare profesională;
– transmite programul de predare/formare profesională Biroului de Relații Publice și Programe Internaționale ( e-mail erasmus@univnt.ro).
– contactează direct universitatea unde merge (Facultatea, respectiv Direcţia Relații Internaționale) pentru a obţine şi alte informaţii utile, în special cele privind cazarea. Formularele de cazare ale universităţii gazdă se găsesc pe site-ul acesteia; se completează şi se trimit de urgenţă;
– solicită informații privind acceptarea programului de predare/formare profesională de ambele universități partenere;
– după primirea acceptării, cadrul didactic/personalul administrativ se prezintă la Biroul Relaţii Publice şi Programe Internaționale din UNT unde va semna contractul financiar. La contractul financiar se va anexa o declaraţie din partea cadrului didactic/personalului administrativ, prin care confirmă că dispune de fondurile necesare pentru completarea grantului;
– costul transportului și comisioanele bancare se suportă de către cadrul didactic/personalul administrativ.
Grantul se primeşte integral înainte de plecarea în mobilitate sau conform altor scheme aprobate de UNT.

LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ, cadrul didactic/personalul administrativ se va prezenta la Biroul Relaţii Publice şi Programe Internaționale cu următoarele documente:
– adeverinţa/atestatul de la universitatea gazdă (în original), în care se precizează perioada de predare/formare profesională efectuată;
– raport asupra stagiului;
– fotografii din stagiul de mobilitate, care vor fi postate pe site-ul Erasmus UNT.
– Biletul de imbarcare sau dovada calatoriei (copii de pe vize/bonuri de combustibil).