Informaţii de interes

CATEGORII DE MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI
În cadrul programului Erasmus+ sunt finanțate următoarele categorii de mobilități pentru studenti:
MOBILITĂȚI DE STUDIU PENTRU STUDENȚI (SMS);
MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI (SMP);

MOBILITĂȚI DE STUDIU PENTRU STUDENȚI (SMS)
Durata mobilității
Mobilitățile de studii pot fi acordate pentru perioade cuprinse între 3 luni și 12 luni. Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus+, de studii sau de practică, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.

Selecția participanților
(1) Selecția participanților are în vedere condițiile de eligibilitate, dosarul de candidatură, comisia de selecție, criteriile de selecție și procedura de selecție.
(2) Selecția se desfășoară, descentralizat, în cadrul fiecărei facultăți. Rezultatele selecției sunt centralizate la nivelul Biroului Erasmus+.

Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate pentru participarea la o mobilitate de studiu pentru studenți (SMS) trebuie respectate cumulativ și au în vedere faptul că un student:
a) este înmatriculat în cadrul Universității (la nivelul studiilor de licență – absolvent al anului I -, masterat sau doctorat) până la finalul perioadei planificate de mobilitate;
b) are rezultate academice bune : media anilor de studiu absolviți anterior este minimum 7,00 și este integralist;
c) cunoașterea limbii străine în care se vor desfășura cursurile la un nivel minim B1, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine.

Dosarul de candidatură
Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
a) fișă de înscriere pentru selecția de mobilitate Erasmus SMS si SMP;
b) curriculum vitae – Europass, în limba română;
c) scrisoare de intenție, în limba română, în care studentul va preciza motivele pentru care intenționează să realizeze o mobilitate Erasmus;
d) situația școlară sau adeverință de la secretariat, din care să reiasă media anilor de studiu (eliberată gratis);
e) documente opționale (copie): certificate lingvistice, alte diplome și certificate de participare la evenimente științifice.

Probele procedurii de selecție
Pentru selecția candidaților sunt avute în vedere următoarele probe, la alegerea Comisiei de selecție, în funcție de numărul de candidați:
a) analiza dosarelor de candidatură; are în vedere evaluarea rezultatelor academice, a obiectivelor urmărite, a interesului profesional a modului de valorificare a rezultatelor mobilității; pentru evaluarea rezultatelor academice, secretariatul eliberează un document din care sa reiasă media anilor de studiu, iar pentru anul I –licență- media semestrului I;
b) interviul de selecție: urmărește evaluarea competențelor lingvistice, motivarea, interesul profesional, capacitatea de a parcurge programul de studiu în mobilitate; în cazul în care proba interviului nu este stabilită în momentul înscrierii, studenții vor fi anunțați asupra orei și locului desfășurării interviului, prin intermediul emailului cu cel puțin 36 de ore înainte;
c) proba de competență lingvistică.

Departajarea candidaților
Candidații sunt departajați folosind următorul punctaj:
a) rezultate academice : pentru note de la 9-10 – 15puncte; 8-8,99- 10 puncte; 7-7,99- 5 puncte;
b) interviu de selecție: pentru note de la 9-10 – 15puncte; 8-8,99- 10 puncte; 7-7,99- 5 puncte;
c) diplome/certificate: 2 puncte pentru fiecare.
d) precizarea clară a obiectivelor urmărite în mobilitate: 5 puncte.

Procesul-verbal al selecției
(1) Comisia întocmește un proces verbal al selecției, în care va preciza care sunt candidații admiși/rezervele/respinși și ordinea ierarhizării lor, în funcție de ordinea preferințelor declarate de candidați și a locurilor disponibile.
(2) Listele cu candidații admiși/rezervele/respinși și ordinea ierarhizării lor se afișează la Avizierul Biroului Erasmus+, de către Comisia de selecție.
(3) Procesul-verbal al selecției semnat și ștampilat, împreună cu dosarele candidaților se depune la Biroul Erasmus+.

Contestații
Eventualele contestații pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării, la Biroul Erasmus+ și vor fi soluționate de Comisia de selecție în termen de 48 de ore.

Pregătirea mobilității
(1) Biroul Erasmus+ organizează o întâlnire de pregătire a mobilității Erasmus+ la care participă studenții selectați declarați admiși, și, dacă este cazul, rezervele.
(2) Neparticiparea la întâlnirea de pregătire a mobilității, fără justificare, atrage pierderea locului in lista studenților declarați admiși.
(3) Studenții selectați primesc Carta studentului Erasmus, (disponibilă la https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_ro) care stabilește drepturile și obligațiile studentului pentru perioada de studiu în străinătate și explică diferiții pași care trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior perioadei de mobilitate.

Etapa prealabilă mobilității
(1) Biroul Erasmus+ nominalizează studenții către instituțiile gazdă.
(2) Studenții sunt obligați să verifice constant adresa de e-mail unde vor primi informații, direct de la instituția gazdă, despre actele necesare a fi depuse spre a primi scrisoarea de accept pentru studiu.
(3) Studenții vor solicita primirea acestui document de la instituția gazdă.

Acordul de studii (Learning Agreement)
(1) Scopul acordului de studiu este de a pregăti în mod transparent și eficient schimbul la care urmează să participe studentul și de a garanta că activitățile pe care le finalizează în străinătate sunt recunoscute la întoarcere.
(2) Acordul de studiu conține programul de studiu și trebuie aprobat și semnat de instituția de origine, de student și de instituția gazdă înainte de începutul mobilității.
(3) Acordul de studiu stabilește ce componente educaționale vor fi înlocuite în foaia matricolă la finalizarea cu succes a programului de studiu în străinătate.

Testul lingvistic online –OLS – prima verificare
(1) Evaluarea OLS este obligatorie pentru studenți.
(2) Sprijinul lingvistic on-line le permite participanților să-și evalueze, înainte de plecare, competențele în limba în care vor studia. Ei pot evalua astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de organizația gazdă.
(3) Rezultatele evaluării nu împiedică studenții să participe la program. Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma un curs on-line OLS înainte de a pleca și pe parcursul șederii în străinătate.
(4) Participanții care dispun deja de competențele necesare (minimum nivelul B2) în limba principală pe care o vor utiliza în străinătate pot opta pentru un curs în limba locală, dacă aceasta este disponibilă în oferta de sprijin lingvistic on-line.

Grantul Erasmus+
(1) Studenții pot primi un „grant pentru studenți” care să contribuie la costurile mai mari pe care le ocazionează perioadele de mobilitate în străinătate. Acest grant poate consta într-una dintre următoarele variante sau în ambele:
a) un grant UE, care este calculat pe lună (450-500 de euro) și este plătit ca un cost unitar, și/sau
b) un grant național, regional și local, oferit de către un donator public sau privat sau un sistem de împrumuturi.
(2) Sunt acceptați studenți cu grant zero din fondurile UE, și anume, studenții care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate Erasmus pentru studenți și beneficiază de toate avantajele de a fi student Erasmus, fără a primi un grant de mobilitate din partea UE.
(3) Studenții pot beneficia de mai multe schimburi Erasmus+, ca student sau stagiar, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.
(4) Studenții care iau parte la un proiect de mobilitate pentru învățământul superior sprijinit prin programul Erasmus+ – indiferent dacă primesc sau nu un grant UE Erasmus+ pentru participare – sunt scutiți de plata taxelor de școlarizare, înscriere, examinare și acces la laboratoarele și la biblioteca instituției gazdă. Cu toate acestea, pot fi percepute mici taxe pentru cheltuieli cum ar fi asigurarea, sindicatele studențești și utilizarea de materiale diverse precum fotocopii, produse de laborator, la fel cum sunt percepute de la studenții locali.
(5) Studenții care primesc un grant UE Erasmus+ vor rambursa integral sau parțial grantul UE dacă nu își finalizează și nu își depun raportul final online, nu realizează testările OLS obligatorii sau nu răspund solicitărilor de diseminare si valorificare a experienței lor Erasmus.
(6) Nepromovarea unor examene la instituția gazdă nu este un motiv de rambursare a grantului.
(7) Grantul va fi recalculat dacă durata mobilității certificată de către instituția gazdă este mai mică fata de intervalul stabilit in Contractul financiar, fiind acceptată o marjă de maxim 5 zile.

Contractul financiar
(1) Prin Contractul financiar se stabilesc durata mobilității, valoarea grantului și alte drepturi și obligații, fiind semnat între student și Universitate.
(2) Cadrul general al contractului financiar este furnizat Universității de către ANPCDEFC.
(3) Pentru încheierea contractului financiar Erasmus sunt necesare următoarele documente obligatoriu si cumulativ:
a) formular pentru încheierea contractului financiar în cadrul programului Erasmus;
b) acordul de studii –semnat;
c) scrisoarea de acceptare de la universitatea gazda;
d) asigurare privata de călătorie pentru întreaga perioada a mobilității care acoperă asigurarea medicala, cheltuieli de repatriere, asigurare de accidente. Universitatea poate indica anumite tipuri de polițe de asigurare sau de societăți de asigurare;
e) declarație pe proprie răspundere ca nu se folosesc alte fonduri UE;
f) copie de pe cartea de identitate a studentului;
g) declarație notarială de garant; garantul este persoana care se obligă să restituie grantul Erasmus, în cazul în care studentul nu îndeplinește obligațiile prevăzute in contractul financiar semnat cu Universitatea; garantul trebuie să fie cetățean român;
h) copie de pe cartea de identitate a garantului;
i) declarația garantului privind datele sale de contact;
j) extrasul de cont în Euro, pe numele studentului.

Etapa în timpul mobilității
(1) Modificări ale Acordului de studii. Pot fi solicitate în termen de 5 săptămâni de la începerea mobilității.
(2) Utilizarea cursului OLS – In cazul primirii licenței pentru un curs OLS, este monitorizat timpul petrecut de student în cadrul platformei online.
(3) Respectarea obligațiilor din acordul de studii și din contractul financiar.

Etapa ulterioară mobilității
(1) Universitatea gazdă trebuie furnizeze, studentului și Universității, o foaie matricolă care să confirme că ați finalizat programul stabilit și care să conțină rezultatele obținute.
(2) În termen de 15 zile de finalizarea mobilității, studentul va depune la Biroul Erasmus următoarele documente, în mod obligatoriu:
a) certificatul de prezență (Attendance Certificate – Arrival/Departure) – în formatul tipizat al universității gazdă sau în formatul Universității (Anexa nr. 4);
b) acordul de studii modificat, semnat- dacă este cazul;
c) raport de activitate; se completează electronic, după finalizarea mobilității; Comisia Europeană trimite un link studentului, la finalizarea mobilității;
d) testul lingvistic OLS – a doua verificare;
e) ”Povestea mea Erasmus”- împărtășirea experienței Erasmus, însoțită de fotografii relevante.

Recunoașterea și echivalarea studiilor
(1) Recunoașterea și echivalarea studiilor se realizează conform Regulamentului Universității „Nicolae Titulescu” privind recunoașterea și echivalarea studiilor.
(2) Principiile urmate sunt cele ale recunoașterii in integrum și automată a perioadei de studiu și a creditelor obținute, precum și acordarea statutului cel mai favorabil pentru student în ceea ce privește includerea notelor obținute în mobilitate în media generală, echivalarea neputând prejudicia poziția studentului în clasamentul facultății.

MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI (SMP)

Durata mobilității
Mobilitățile de practică pot fi acordate pentru perioade cuprinse între 2 luni și 12 luni. Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus+, de studii sau de practică, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.
Mobilitățile de practică care sunt sprijinite printr-un grant Erasmus+ pot fi facilitate de către Universitate, prin acorduri cu parteneri de practică sau independente (studentul își găsește un partener de practică care îl acceptă pentru un stagiu).

Organizația gazdă
Organizația gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi: o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusive întreprinderile sociale); un organism public la nivel local, regional sau național; un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate; un institut de cercetare; o fundație; o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților); o organizație, asociație, un ONG non-profit; un organism care oferă servicii de orientare profesională, consilier profesională și informare, o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

Selecția participanților
(1) Selecția participanților are în vedere condițiile de eligibilitate, dosarul de candidatură, comisia de selecție, criteriile de selecție și procedura de selecție.
(2) Selecția studenților se desfășoară centralizat în cadrul Biroului Erasmus+.

Condiții de eligibilitate
(1) Condițiile de eligibilitate pentru participarea la o mobilitate de practică pentru studenți (SMP) trebuie respectate cumulativ și au în vedere faptul că un student:
a) este înmatriculat în cadrul Universității (la nivelul studiilor de licență, masterat sau doctorat) până la finalul perioadei planificate de mobilitate, sau este proaspăt absolvent al Universității (proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați în timpul ultimului an de studiu și trebuie să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire);
b) are rezultate academice bune: media anilor de studiu absolviți anterior este 7,00 și este integralist;
c) cunoaște limba străină în care se vor desfășura cursurile la un nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de referință pentru limbi străine.
(2) Pot fi stabilite, de la caz la caz, orice alte condiții de eligibilitate, convenite cu partenerul de practică.

Comisia de selecție pentru mobilități SMP
(1) Din Comisia de selecție pentru mobilități SMP fac parte: coordonatorul instituțional Erasmus, un profesor de limbi străine și un cadru didactic.
(2) Componența comisiei este supusă, anual, aprobării senatului universitar.
(3) Comisia realizează selecția candidaților, afișează rezultatele și rezolvă contestațiile.

Calendarul selecției
(1) Selecția se desfășoară oricând în cursul anului universitar.
(2) Pot fi organizate runde suplimentare pentru completarea tuturor locurilor disponibile.

Dosarul de candidatură
Dosarul de candidatură poate cuprinde următoarele documente:
a) fișă de înscriere pentru selecția de mobilitate Erasmus SMS si SMP (Anexa nr. 1);
b) curriculum vitae – Europass;
c) scrisoare de intenție, în care studentul va preciza motivele pentru care intenționează să realizeze o mobilitate Erasmus;
d) situația școlară sau adeverință de la secretariat, din care să reiasă media anilor de studiu (eliberată gratis);
e) documente opționale (copie): certificate lingvistice, alte diplome și certificate de participare la evenimente științifice;
f) scrisoare de accept din partea instituției gazdă ((în cazul SMP – independente).

Probele procedurii de selecție
Pentru selecția candidaților sunt avute în vedere următoarele probe, la alegerea Comisiei de selecție, în funcție de numărul de candidați:
a) analiza dosarelor de candidatură; are în vedere evaluarea rezultatelor academice, a obiectivelor urmărite, a interesului profesional a modului de valorificare a rezultatelor mobilității; pentru evaluarea rezultatelor academice, secretariatul eliberează un document din care sa reiasă media anilor de studiu, iar pentru anul I –licență- media semestrului I;
b) interviul de selecție; urmărește evaluarea competențelor lingvistice, motivarea, interesul profesional, capacitatea de a parcurge programul de studiu în mobilitate; în cazul în care proba interviului nu este stabilită în momentul înscrierii, studenții vor fi anunțați asupra orei și locului desfășurării interviului, prin intermediul emailului cu cel puțin 36 de ore înainte;
c) proba de competență lingvistică.

Procesul-verbal al selecției
(1) Comisia întocmește un proces verbal al selecției, în care va preciza care sunt candidații admiși/rezervele/respinși și ordinea ierarhizării lor, în funcție de ordinea preferințelor declarate de candidați și a locurilor disponibile.
(2) Listele cu candidații admiși/rezervele/respinși și ordinea ierarhizării lor se afișează la Avizierul Biroului Erasmus+, de către Comisia de selecție.

Contestații
Eventualele contestații pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării, la Biroul Erasmus+ și vor fi soluționate de Comisia de selecție în termen de 48 de ore.

Pregătirea mobilității
(1) Biroul Erasmus+ organizează o întâlnire de pregătire a mobilității Erasmus+ la care participă studenții selectați declarați admiși, și, dacă este cazul, rezervele.
(2) Neparticiparea la întâlnirea de pregătire a mobilității, fără justificare, atrage pierderea locului in lista studenților declarați admiși.
(3) Studenții selectați primesc Carta studentului Erasmus, (disponibilă la https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_ro) care stabilește drepturile și obligațiile studentului pentru perioada de studiu în străinătate și explică diferiții pași care trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior perioadei de mobilitate.

Etapa prealabilă mobilității
(1) Biroul Erasmus+ nominalizează studenții către instituțiile gazdă.

Acordul de practică (Traineeship Agreement)
(1) Scopul acordului de practică este de a pregăti în mod transparent și eficient schimbul la care urmează să participe studentul și de a garanta că activitățile pe care le finalizează în străinătate sunt recunoscute la întoarcere.
(2) Acordul de practică conține programul de practică și trebuie aprobat și semnat de instituția de origine, de student și de instituția gazdă înainte de începutul mobilității.
(3) Acordul de practică stabilește: drepturile și obligațiile diferitelor părți, programul detaliat al stagiului, informații despre asigurări și despre recunoașterea stagiului la întoarcerea în instituția de trimitere.

Testul lingvistic online –OLS – prima verificare
(1) Evaluarea OLS este obligatorie pentru studenți.
(2) Sprijinul lingvistic on-line le permite participanților să-și evalueze, înainte de plecare, competențele în limba în care vor realiza practica. Ei pot evalua astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de organizația gazdă.
(3) Rezultatele evaluării nu împiedică, în principiu, studenții să participe la program. Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma un curs on-line OLS înainte de a pleca și pe parcursul șederii în străinătate.
(4) Participanții care dispun deja de competențele necesare în limba principală pe care o vor utiliza în străinătate pot opta pentru un curs în limba locală, dacă aceasta este disponibilă în oferta de sprijin lingvistic on-line.

Grantul Erasmus+
(1) Studenții pot primi un „grant pentru studenți” care să contribuie la costurile mai mari pe care le ocazionează perioadele de mobilitate în străinătate. Acest grant poate consta într-una dintre următoarele variante sau în ambele:
a) un grant UE, care este calculat pe lună (700 de euro) și este plătit ca un cost unitar, și/sau
b) un grant național, regional și local, oferit de către un donator public sau privat sau un sistem de împrumuturi.
(2) Sunt acceptați studenți cu grant zero din fondurile UE, și anume, studenții care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate Erasmus pentru studenți și beneficiază de toate avantajele de a fi student Erasmus, fără a primi un grant de mobilitate din partea UE.
(3) Studenții pot beneficia de mai multe schimburi Erasmus+, ca student sau stagiar, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.
(4) Studenții care primesc un grant UE Erasmus+ vor rambursa integral sau parțial grantul UE dacă nu își finalizează și nu își depun raportul final online, nu realizează testările OLS obligatorii sau nu răspund solicitărilor de diseminare si valorificare a experienței lor Erasmus.
(5) Grantul va fi recalculat dacă durata mobilității certificată de către instituția gazdă este mai mică față de intervalul stabilit în contractul financiar, fiind acceptată o marjă de maxim 5 zile.

Contractul financiar
(1) Prin contractul financiar se stabilesc durata mobilității, valoarea grantului și alte drepturi și obligații, fiind semnat între student și Universitate.
(2) Cadrul general al contractului financiar este furnizat Universității de către ANPCDEFC.
(3) Pentru încheierea contractului financiar Erasmus sunt necesare următoarele documente obligatoriu si cumulativ:
a) formular pentru încheierea contractului financiar în cadrul programului Erasmus;
b) acordul de practică –semnat;
c) asigurare privata pentru întreaga perioada a mobilității care acoperă asigurarea medicala, cheltuieli de repatriere, asigurare de accidente, asigurare de răspundere civilă; Universitatea poate indica anumite tipuri de polițe de asigurare sau de societăți de asigurare;
d) declarație pe proprie răspundere ca nu se folosesc alte fonduri UE;
e) copie de pe cartea de identitate a studentului;
f) declarație notarială de garant; Garantul este persoana care se obligă să restituie grantul Erasmus, în cazul in care studentul nu îndeplinește obligațiile prevăzute in contractul financiar semnat cu Universitatea; garantul trebuie să fie cetățean român;
g) copie de pe cartea de identitate a garantului;
h) declarația garantului privind datele sale de contact;
i) extrasul de cont în Euro, pe numele studentului.

Etapa în timpul mobilității
(1) În cazul primirii licenței pentru un curs OLS, este monitorizat timpul petrecut de student în cadrul platformei online.
(2) Obligațiile din acordul de practică și din contractul financiar trebuie respectate.

Etapa ulterioară mobilității
(1) Instituția gazdă trebuie să furnizeze, studentului și Universității, un certificat de stagiu – în mod normal, în termen de cinci săptămâni de la finalizarea cu succes a acestuia.
(2) În termen de 15 zile de finalizarea mobilității, studentul va depune la Biroul Erasmus următoarele documente, în mod obligatoriu:
a) certificatul de prezență (Attendance Certificate – Arrival/Departure) – în formatul Universității (Anexa nr.4);
b) acordul de practică modificat, semnat- dacă este cazul;
c) raport de activitate; se completează electronic, după finalizarea mobilității. Comisia Europeană trimite un link studentului, la finalizarea mobilității;
d) testul lingvistic OLS – a doua verificare;
e) ”Povestea mea Erasmus”- împărtășirea experienței Erasmus, însoțită de fotografii relevante.
(3) Recunoașterea și echivalarea perioadei de practică se realizează conform Regulamentului Universității „Nicolae Titulescu” privind recunoașterea și echivalarea studiilor și a perioadelor de practică Erasmus.